24.05.2022

Jakie odpady mogą być transportowane z użyciem samochodów asenizacyjnych?

Transport odpadów musi się odbywać specjalnie przeznaczonym do tego pojazdem. Mowa tutaj o wymogach, które zostały określone w art. 24 ustawy o odpadach i rozporządzeniu w sprawie szczegółowych wymagań transportu odpadów. Należy określić, jakie są właściwości chemiczne i fizyczne odpadów. Co więcej, niezbędne jest określenie, czy transportowane odpady zaliczane są do kategorii niebezpiecznych. Do wywozu nieczystości wykorzystywane są między innymi samochody asenizacyjne. Czym są i kiedy się je stosuje?

Brzmienie Art. 24. [Transport odpadów]

„1.
Transport odpadów odbywa się zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia, oraz zagrożenia, które mogą powodować odpady, w tym zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie ust. 7.
2.
Transport odpadów niebezpiecznych stanowiących towary niebezpieczne w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 756 oraz z 2022 r. poz. 209) odbywa się z zachowaniem przepisów o transporcie towarów niebezpiecznych.”

Co to jest samochód asenizacyjny?

Samochodem asenizacyjnym nazywamy samochód ciężarowy, który jest złożony z podwozia samochodu ciężarowego i zabudowy lub przyczepy albo naczepy z zabudową. Przeznaczony jest do wywozu fekaliów i ścieków, czyli nieczystości ciekłych z szamb bezodpływowych. Samochód asenizacyjny został wyposażony w kilka elementów, które pozwalają na bezpieczny transport wyżej wymienionych nieczystości. Mowa tutaj przede wszystkim o zbiorniku (cysternie), który dodatkowo został wyposażony w otwór czerpalno-spustowy z zaworem zasuwowym.

Pojazdy te budowane są na bazie podwozia samochodu ciężarowego, przyczepy lub naczepy

Samochody asenizacyjne wyposażone są w:

 • Zbiornik (cysternę) z położonym w najniższej części otworem czerpalno-spustowym zaopatrzonym w zawór zasuwowy i ze szczelnie zamkniętym włazem na górze;
 • Kompresor napędzany najczęściej silnikiem pojazdu poprzez przystawkę odbioru mocy;
 • Elastyczny przewód ssawno-spustowy o średnicy ok. 10 cm. zakończony szybkozłączem.

Dzięki podciśnieniu wytwarzanemu przez kompresor, z szamba do zbiornika zasysane są nieczystości. Duża średnica przewodu ssawnego (110 mm) umożliwia zassanie także frakcji stałych. Cysternę opróżnia się pod wpływem nadciśnienia wytworzonego przez pompę lub grawitacyjnie – w tym celu zbiornik ustawiony jest pochyło na podwoziu. W niektórych rozwiązaniach podczas opróżniania stosuje się dodatkowy przechył całego zbiornika przy pomocy podnośników hydraulicznych i otwieraną tylną pokrywę.

Pojazd jest wyposażony również w przewód ssawno-spustowy oraz kompresor, dzięki któremu dochodzi do zassania nieczystości za pomocą elastycznego przewodu. Następnie następuje wywóz nieczystości płynnych do miejsca przeznaczenia, gdzie niezbędne jest zastosowanie ciśnienia generowanego grawitacyjnie albo przez pompę.

Pojazdy asenizacyjne popularnie nazywane są szambowozami, pszczółkami lub szambiarkami. W zależności od wyposażenia mogą być również wykorzystywane do usuwania awarii w sieciach kanalizacyjnych, takich jak np. udrażnianie rur kanalizacyjnych[potrzebny przypis].

Asenizację stosuje się w miejscowościach, w których nie ma kanalizacji, lub w razie jej awarii.

Wykorzystanie samochodów asenizacyjnych:

 • Samochody asenizacyjne przeznaczone są do wywozu nieczystości ciekłych z szamb bezodpływowych.
 • Właśnie dlatego są wykorzystywane w miejscach, które nie zostały wyposażone w kanalizację.
 • Mogą być wzywane również do opróżniania kanalizacji, która uległa awarii.
 • Działanie pojazdów asenizacyjnych jest bezpieczne dla środowiska, ponieważ płynne nieczystości są transportowane do specjalnie przygotowanych punktów zlewowych. Transport oraz utylizacja fekaliów i ścieków przeprowadzane są zawsze w bezpiecznych warunkach.

Czym nie może być napełniany pojazd asenizacyjny?

Pojazd asenizacyjny nie może być napełniony nieczystościami, które zawierają odpady płynne, które nie mieszają się z wodą , przykłady takich substancji to:

 • Masy bitumiczne i żywice,
 • Odpady stałe (na przykład piasek i tekstylia),
 • Substancje palne i wybuchowe
 • Substancje żrące i toksyczne.
----------------------------------------------------------------------------